Dobro došli

Advokatska kancelarija IUSTITIA

Zakoni

Kratak pregled

 • Član 1

  Predmet zakona

  Ovim zakonom uređuju se advokatska služba, uslovi za bavljenje advokaturom i oblici rada advokata, prava, obaveze i odgovornost advokata i advokatskih pripravnika i organizacija i rad advokatskih komora.

 • Samostalnost, nezavisnost i javni značaj advokature

  Advokatura je nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima. Samostalnost i nezavisnost advokature ostvaruje se: 1) samostalnim i nezavisnim obavljanjem advokature;

  Član 2
 • Član 3

  Predmet advokature

  Pružanje pravne pomoći iz člana 2. stav 1. ovog zakona obuhvata: 1) davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja; 2) sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka; 3) sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava;

 • Značenje izraza

  Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) "advokatura" je obavljanje advokatske službe; 2) "advokat" je lice koje je upisano u imenik advokata i položilo advokatsku zakletvu i bavi se advokaturom; 3) "kandidat" je lice koje je podnelo zahtev za upis u imenik advokata, sve dok nije upisano u imenik advokata i položilo advokatsku zakletvu; 4) "nadležna advokatska komora" je advokatska komora u čiji imenik je advokat upisan; 5) "stranka" je fizičko ili pravno lice koje se advokatu obratilo za pružanje pravne pomoći i lice koje advokat zastupa ili brani;

  Član 4
 • Član 5

  Pravo na bavljenje advokaturom

  Pravo na bavljenje advokaturom stiče se donošenjem odluke o upisu u imenik advokata i polaganjem advokatske zakletve. Postupak za ostvarivanje prava na bavljenje advokaturom pokreće se zahtevom kandidata za upis u imenik advokata podnetim advokatskoj komori na čijem području će biti sedište advokatske kancelarije kandidata.

 • Uslovi za upis u imenik advokata

  Uslovi za donošenje odluke o upisu u imenik advokata, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, su: 1) diploma pravnog fakulteta stečena u Republici Srbiji ili diploma pravnog fakulteta stečena u stranoj državi i priznata u skladu sa propisima koji uređuju oblast visokog obrazovanja; 2) položen pravosudni i advokatski ispit u Republici Srbiji;

  Član 6